Kim Kardashian

Kim Kardashian - South Park
Kim Kardashian

Dit personage kwam voor in South Park. De naam van dit personage is Kim Kardashian.