Kim Kardashian

Kim Kardashian - South Park
Kim Kardashian

This character appeared in South Park. The name of this character is Kim Kardashian.