Samantha Dunskin

Samantha Dunskin - South Park
Samantha Dunskin

Dit personage kwam voor in South Park. De naam van dit personage is Samantha Dunskin.