Stop Touching Me Elmo

Stop Touching Me Elmo - South Park
Stop Touching Me Elmo

This character appeared in South Park. The name of this character is Stop Touching Me Elmo.