Red Shirt (Flashbacks)

Red Shirt (Flashbacks) - South Park
Red Shirt (Flashbacks)

This character appeared in South Park. The name of this character is Red Shirt (Flashbacks).