Mrs. Testaburger

Mrs. Testaburger - South Park
Mrs. Testaburger

This character appeared in South Park. The name of this character is Mrs. Testaburger.